HomeВидеоигрыRelated VideosMore From: Kern3lly

Zagrajmy w Dark Messiah Might and Magic #7 Aratrok!

17 ratings | 2868 views
Orcs strong, orcs always strong! Playlista Dark Messiah Might and Magic: http://www.youtube.com/playlist?list=PLpCTu3UAuIGSrp1iUFoo6JAtCirIvKHzU Wszystkie moje serie Zagrajmy: https://www.youtube.com/playlist?list=PLB1DB3B6450CAD5D8 Pytania? Info o kanale i FAQ: http://youtube.kern3l.net
Category: Видеоигры
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (5)
Kuber579 (5 years ago)
W 15 minucie i 26 sekundzie popełniłeś ten sam błąd co ja :)
azarex77 (6 years ago)
Najlepsza akcja w 15:23
Arakanin (6 years ago)
No tak ale to nie gra cię wywala tylko twój system -.-
Arakanin (6 years ago)
Gra nie jest " niestabilna ", u mnie działała na najwyższych ustawieniach bez szwanku, nic nie wywalało mnie z gry .
Setto9000 (6 years ago)
Jak zwykle Kern3lly świetny film

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.